Sürdürülebilirliğin Finansmanı

Çevre Bankacılığı kapsamında, yenilenebilir enerji teknolojilerine yapılacak yatırım projelerine, uygun vade ve koşullarda proje finansman desteği sağlayarak; güneş, hidroelektrik, jeotermal ve biyolojik prosesler gibi yenilenebilir çevre dostu alternatif enerji kaynaklarına yapılacak yatırımları, firmanın ihtiyaçları doğrultusunda finanse etme imkanı sunulmaktadır.

Ayrıca, sera gazı emisyonunun önlenmesi, fosil yakıtların kullanımının azaltılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli fonlar elde edilmektedir.

2010 yılında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) temin edilen TurSEFF I (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı) Kredisi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları toplam tutarının %100’üne kadar finanse edilmiştir. TurSEFF Kredisi ile enerji verimliliği kapsamındaki projelerde göstermiş olduğu başarılarının devamı niteliğinde 2013 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın finanse ettiği ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB)’nın eş finansman mekanizmasıyla dâhil olduğu TurSEFF II Kredisi hizmete sunulmuştur. TurSEFF Kredilerinde Banka;


  • EBRD tarafından verilen “Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Mükemmellik ödülü”
  • 2010 Yılında TurSEFF projesinde programın devam ettiği 14 ülke içinde en kısa sürede ilk krediyi kullandıran banka,
  • EBRD'nin fotovoltaik sektörüne ilk kredisini kullandıran banka,
  • Enerji performans garantili kontrat sistemi (EPC) finansmanı örneğini gerçekleştiren ve Enerji Bakanlığı tarafından ödüllendirilen LED aydınlatma projesi finansmanını sağlayan banka,
  • 2013 TurSEFF II projesinde ilk krediyi kullandıran banka unvanlarını almıştır.

2011 yılında, Seküritizasyon kredisi çerçevesinde orta ölçekli yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı için EBRD ile MidSEFF - Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Projesi bağlamında kaynak temin edilmiştir. Yine aynı alandaki yatırımları desteklemek amacıyla EIB ile İklim Değişikliği Projesi (Climate Change) kapsamında finansman sağlanması için anlaşmaya varılmıştır. Bu projeler kapsamında fonlanacak projelerin;


  • Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretilmesi,
  • Endüstriyel firmaların enerji verimliliğinin arttırılması,
  • Endüstriyel atıklardan enerji üretilmesi

konularında katkı sağlaması öngörülmüştür. 2011 yılında temin edilen kaynak kapsamında finanse edilen ve henüz sonuçlanmamış projelerin takibi halen devam etmektedir.

2012 yılında, EBRD kaynaklı diğer bir kredi olan “TurAFF – Türkiye Tarım İşletmeciliği KOBİ Finansman Aracı Programı” kapsamında kalkınmada öncelikli bölgelerde tarım ve tarım ürünleri ile ilgili sektörlerde faaliyet gösteren mikro, küçük ve orta ölçekli firmaların finansmanında kullanılmak üzere yeni bir kredi temin edilmiştir. Hem işletme hem de yatırım kredisi şeklinde kullandırılabilen kaynak ile tarımsal ve hayvansal üretime girdi sağlayan, tarımsal ve hayvansal üretim yapan, birincil ve ikincil gıda ve içecek işleyen, gıda ve içecek sektörü ile ilgili paketleme, dağıtım ve toptan/perakende ticaret işi ile uğraşanların desteklenmesi amaçlanmıştır. 2014 Ocak ayı itibariyle proje kapsamında Bankamıza tahsis edilen fonun tamamı müşterilerimize kullandırılmış durumdadır.

2013 yılında, Dünya Bankası ile KOBİ’lerde Enerji Verimliliği projesi kapsamında her birine eşit olmak üzere üç kamu bankasına kaynak temin edilmiş olup krediye ek olarak Global Environmental Facility (GEF)’den Enerji Verimliliği projesine eğitim ve teknik destek amacıyla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile üç banka arasında paylaştırılacak olan hibe tahsis edilmiştir. Söz konusu hibenin %50’si teknik danışmanlık için geri kalan kısmı ise Enerji Hizmet Şirketlerinin gerçekleştireceği projelerin teminatlandırılması amacıyla kullandırılacaktır. Proje kapsamında yapılmakta olan kredi kullandırımları devam etmektedir.

2014 Aralık ayında imzalanan Seküritizasyon kredisi çerçevesinde Bankamıza TurAFF kredisinin devamı niteliğinde 75 Milyon EUR tutarında bir fon tahsis edilmiş olup kredi kullandırımları henüz başlamamıştır.