Çevre Politikası

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ‘Sürdürülebilir bir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabilir.’ ilkesi ışığında faaliyet ve işleyişinin çevresel boyutlarını belirleyerek, etkilerini minimum düzeye indirmeyi ve çevre ile ilgili olarak her alanda sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Kuruluşundan günümüze gelen tecrübe ve saygınlık doğrultusunda, çevreyi korumak ve doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanmasına yönelik, çevresel performansını sürekli iyileştirmeyi hedefleyen VakıfBank, ekonomik büyüme-çevre faktörleri arasındaki dengenin sağlanması için, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında oluşturduğu Çevre Politikasının hayata geçirilmesi için aşağıdaki taahhütleri beyan etmektedir:

 • Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,
 • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları alarak yasal düzenlemelerin ötesine geçmek,
 • Banka faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen ya da bunlardan etkilenen paydaşları belirleyip paydaş katılım süreci ile söz konusu paydaşların görüşlerini Banka’nın aksiyon planlarında göz önünde bulundurmak,
 • Şube ve genel müdürlük birimlerinde kullanılan elektrik enerjisi, su, kağıt ve doğalgaz gibi kaynakların tüketiminde tasarrufa gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak,
 • Faaliyetleri sırasında oluşan kağıt, plastik gibi zararlı atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve bir geri dönüşüm eylem planı oluşturup uygulamak,
 • Sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan düşük karbon ekonomisine katma değer sağlamak için iş seyahatlerinde kullanılan taşıtlardan salınan hava gazı emisyonlarının azaltılması yönünde geliştirilecek olan politika ve ulusal kalkınma programlarını desteklemek,
 • Uluslararası finans kuruluşlarından başta enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik sağladığı fonların kullandırılması aşamasında ortaya çıkan dolaylı çevresel etkilerin kontrol altında tutulması amacıyla çevre dostu süreçlerin teşviki için yatırımcıyı bilgilendirici etütler düzenlemek, uzman bir kadro eşliğinde yatırımın başından sonuna kadar olan tüm aşamalarının takibini sağlamak,
 • VakıfBank bünyesinde, çevresel farkındalığı arttırmak ve çevre politikasının içselleştirilmesini temin etmek için sürdürülebilir çevre konusunda sürekli eğitimlerle ve kaynak ayırarak; tüm çalışanları, müşterileri ve hissedarlarıyla işbirliği içerisinde çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak,
 • Karbon ayak izinin hesaplanarak düşürülmesi İçin aksiyonlar almak ve ilgili verileri Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) raporlamasıyla sunmak,
 • Sürdürülebilirliği dünyanın yaşama ev sahipliği yapabilmesinin temeli olarak ele alarak, Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative-GRI)’nin öngördüğü standartlar doğrultusunda sürdürülebilirlik raporunu kamuya açıklamak,
 • Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve küresel çevre duyarlılığını en üst düzeye taşımayı birincil görev olarak benimseyen VakıfBank’ın oluşturmuş olduğu Çevre Politikasını, değişen dinamiklere göre Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından sistematik bir şekilde düzenli olarak kontrol ve gözetimini sağlamak,
 • VakıfBank, ICC Türkiye üyeliğinin yanı sıra, Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programları (SEFF ler) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) sürdürülebilir enerji girişiminin bir parçasıdır.