Bilgilendirme Politikası

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bilgilendirme Politikası

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bilgilendirme Politikası, 19.03.2009 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek kamuya açıklanmıştır.

Amaç

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O “Bilgilendirme Politikası”nın temel amacı; ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ile yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditörler vb. gibi menfaat sahiplerine ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak ve eşit bir şekilde iletilmesini sağlamaktır. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilişkin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borsa İstanbul Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda gereken her türlü finansal bilgi ve diğer açıklama ile bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yerine getirir. Kamuyu Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yetki ve Sorumluluk

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Türkiye Vakıflar Bankası’nda kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğunda olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Finansal Yönetim, Raporlama, Yatırım Bankacılığı, Uluslararası ilişkiler ve Yatırımcı İlişkileri’nden sorumlu yöneticiler görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını yerine getirirler. Kamuya yapılacak açıklamalar için Yatırım Bankacılığı ve İştirakler Başkanlığı, Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Başkanlığı ile Muhasebe ve Mali İşler Başkanlıkları görevlendirilmiştir. Kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisine haiz iki yönetici bulunmaktadır.


Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklama öncesinde belirli yatırımcılara veya ilgili taraflara duyurulmaz. Faaliyetleri nedeniyle bankamız ile ilgili gizli bilgilere erişebilecek durumda olan bağımsız denetim kuruluşu, danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, derecelendirme kuruluşları, sendikalar gibi kurumlar, bu kuralın istisnasını oluşturur. Bu durumda bilgiye ulaşanlar, söz konusu bilgiyi ticari sır prensibi ve etik kurallar çerçevesinde gizli tutarlar.

Kamuyu Aydınlatmada Yapılan Çalışmalar Ve Kullanılan Yöntem ve Araçları

Bankamız, hisse senetleri Borsa İstanbul işlem gören bir şirket olarak “kamuyu aydınlatma” yükümlülüğü çerçevesinde, hisse senetlerinin piyasa değerinde değişiklik yapabilecek veya yatırımcıların yatırım kararı almalarında etkisi olabilecek önemli olay ve gelişmeler oluştuğunda kamunun zamanında, yeterli ve sürekli aydınlatılması hususları çerçevesinde, Borsa İstanbul’ a  ve Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ilgili mevzuat ile belirlendiği şekilde bilgi vermeyi ve Özel Durum Açıklamaları göndermeyi, “Bilgilendirme Politikası”nın ana ilkesi olarak kabul etmektedir.


Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemler aşağıda belirtilmiştir: 

 • 3’er aylık dönemlerde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak solo ve konsolide bazda hazırlanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile Bağımsız Denetim Raporu, öngörülen yasal süreler içinde Borsa İstanbul’a iletilerek bankamız internet sitesinde yayınlanır. İlgili mali tablolar, Denetim Komitesi Üyeleri ile bankanın finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır.
 • 3’er aylık dönemlerde mali tablolara ilişkin ayrıca bir basın açıklaması yapılarak, ilgili dönemde gerçekleşen faaliyetler ile ilgili olarak genel finansal performans ve önem arz eden konularda, kamuoyuna açıklayıcı bilgi verilir.
 • Yıl sonlarında Uluslararası Muhasebe Standartları’na uygun olarak konsolide bazda hazırlanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile Bağımsız Denetim Raporu, VakıfBank internet sitesinde yayınlanır.
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yapılması gereken Özel Durum Açıklamaları, tasarruf sahiplerinin, ortakların ve diğer ilgililerin zamanında, tam ve doğru olarak bilgilendirilmesi amacıyla süresi içinde Borsa İstanbul’a iletilir.
 • Özel Durum Açıklamaları, Yatırım Bankacılığı ve İştirakler Başkanlığı Başkanı ve/veya Müdürü tarafından imzalanmakla birlikte, istisnai olarak finansal raporlamadan sorumlu yöneticiler tarafından da imzalanarak ilgili kurumlara sunulur.
 • Kamuya yapılmış olan açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler, sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur.
 • Sermaye Piyasası’nda, Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği doğrultusunda ve BDDK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporları, Genel Kurul Toplantıları’ndan en az 15 gün önce gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve internet sitesinde yayınlanmakta, ayrıca ilgili rapor, Yatırımcı İlişkileri Grubu’ndan temin edilebilmektedir.
 • Banka adına, banka faaliyetleri ile ilgili olarak gerektiğinde basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya vekili ile söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılmaktadır.
 • Genel Kurul Toplantıları, Genel Kurul Gündemi, vekaletname örnekleri, ana sözleşme değişiklikleri, sermaye artırımları gibi durumlar, Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla ilan edilmektedir.
 • Yurtdışında yerleşik mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile derecelendirme kuruluşlarının ve uluslararası borçlanmalarda ilgili tarafların banka ve müşteri sırrı niteliğinde olmayan bilgi taleplerinin karşılanması, yurt dışında organize edilen toplantılarda, telekonferanslarda Türkiye Vakıflar Bankası’nın temsil edilmesi, yurt dışında yerleşik yatırımcı veya diğer ilgili kuruluşlara Türkiye Vakıflar Bankası hakkında sunum yapılması, Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.
 • Bankamızın kar payı ödemesi işlemlerine ilişkin bilgiler ile temettü politikası, Yönetim Kurulu kararını müteakiben Borsa İstanbul’da Özel Durum Açıklamaları yapılmakta, banka internet sitesinde ve Türkiye çapında yayın yapan en az 2 günlük gazetede ilan edilmektedir.
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı kapsamında yapılması gereken Özel Durum Açıklamaları, süresi içinde Borsa İstanbul’a iletilmektedir. Yatırım Bankacılığı grubu tarafından bir merkezden yapılan Özel Durum Açıklamaları, Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Grubu tarafından da İngilizce’ye tercüme edilerek yurtdışında yerleşik fon yöneticileri, kurumsal yatırımcılar ve diğer yatırımcılara düzenli olarak e-posta yoluyla bildirilmektedir.
 • www.vakifbank.com.tr adresinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri“ bölümünde yatırımcılara, ortaklara ve diğer ilgili taraflara gerekli bilgi ve dokümanlar sunulmaktadır.
 • Telefon, faks, e-mail:yatirimciiliskileri(at)vakifbank.com.tr veya çeşitli şekillerde bankaya yöneltilen sorular, en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılır.

VakıfBank İnternet Sitesi

Bankamızın internet sitesine, www.vakifbank.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir. İnternet sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içermektedir.  Web sitesinin, sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilmektedir.

Yazılı olarak yapılan açıklamaların yanı sıra bankamız internet sitesi, aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinde Ortaklık Yapısı, Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim hakkında bilgi, VakıfBank Ana Sözleşmesi, değişikliklerin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri’nin tarih ve sayısı, VakıfBank Kuruluş Kanunu, Rating Bilgileri, Etik İlkeler, Ticaret Sicil Kayıt Örneği, Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları (Konsolide ve Solo Raporlar), Faaliyet Raporları, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim Raporu, Genel Kurul ile ilgili Gündem, Ortaklara Davet, Vekaletname, Genel Kurul Hazirun Cetvelleri,  Genel Kurul Özet Tutanakları ve VakıfBank’tan Haberler yer almaktadır.